شکسپیر

گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند بسیار کند ، بر آنها که می هراسند بسیار تند ، بر آنها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی و بر آنها که به سرخوشی میگذرانند بسیار کوتاه است ؛ اما بر آنها که عشق می ورزند زمان را آغاز و پایان نیست .

/ 0 نظر / 11 بازدید